Algemene voorwaarden

Art. 1         Definities

1.1             Binnen deze bepalingen is DevRent: DevRent, onderdeel van Vesta Group. Gevestigd aan de Westelijke Havendijk 17E, 4703RA Roosendaal, Nederland. Kamer van Koophandel nummer: 52419029 0000.

1.2             Klant is binnen deze bepalingen de persoon of organisatie welke een opdrachtovereenkomst heeft gesloten met DevRent.

1.3             Onder opdrachtovereenkomst wordt verstaan de opdrachtovereenkomst schriftelijk overeengekomen tussen DevRent en klant.

 

Art. 2         Toepasselijk recht en geschillen

2.1             De overeenkomsten tussen DevRent en klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

2.2             Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten opdrachtovereenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Heemsteede, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Roosendaal, Nederland.

2.3             Indien een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten opdrachtovereenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen is elk der partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.2, gerechtigd de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde rechtbank. Voorgaande bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indien ter zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in artikel 2.2. Indien de zaak met inachtneming van het in dit artikel 2.3 bepaalde door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de wettelijk bevoegde rechtbank aanhangig is gemaakt, is de kantonrechter van die rechtbank bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

2.4             Elk der partijen is ter zake van een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten opdrachtovereenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, in alle gevallen gerechtigd een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen. De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft.

 

Art. 3         Aanbiedingen en offertes

3.1             Alle aanbiedingen en andere uitingen van DevRent zijn vrijblijvend, tenzij door DevRent schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DevRent verstrekte gegevens waarop DevRent zijn aanbieding heeft gebaseerd.

 

3.2             Aanbiedingen van DevRent zijn onder voorbehoud van fouten en/of vergissingen en zolang DevRent kan leveren. Aan aanbiedingen en/of offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Art. 4         Prijs en betaling

4.1             Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door DevRent kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

4.2             Aan een door DevRent afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door klant aan DevRent kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door DevRent te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.3             Indien klant volgens de tussen partijen gesloten opdrachtovereenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van deze personen tegenover de DevRent hoofdelijk verbonden tot nakoming van de opdrachtovereenkomst.

4.4             Met betrekking tot de door DevRent verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van DevRent volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

4.5             Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat DevRent gerechtigd is schriftelijk, conform de in de opdrachtovereenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de opdrachtovereenkomst genoemde termijn. Indien de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van DevRent tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat DevRent steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de opdrachtovereenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

4.6             Partijen zullen in de opdrachtovereenkomst de datum of data waarop DevRent de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

4.7             Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handels- overeenkomsten verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan DevRent de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van DevRent onverlet.

 

Art. 5         Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

5.1             Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van DevRent totdat alle bedragen die klant aan DevRent op grond van de tussen partijen gesloten opdrachtovereenkomst verschuldigd is, volledig aan DevRent zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van DevRent mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.2             De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor DevRent gunstigere bepalingen bevat.

5.3             Rechten worden in voorkomend geval aan klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat klant alle uit de opdrachtovereenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

5.4             DevRent kan de in het kader van de opdrachtovereenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan DevRent verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Art. 6         Detacheringsdiensten

6.1             DevRent zal de in de opdrachtovereenkomst genoemde medewerker aan klant ter beschikking stellen om onder leiding en toezicht van klant werkzaamheden te verrichten, tenzij anders overeengekomen. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de medewerker veertig uur per week tijdens de voor DevRent gebruikelijke werkdagen aan klant ter beschikking worden gesteld.

6.2             Klant kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien DevRent daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

6.3             Het is klant slechts toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn indien dit vooraf schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen tussen klant en DevRent.

6.4             DevRent zal zich er voor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de opdrachtovereenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. Ook indien de opdrachtovereenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is DevRent steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

6.5             Klant is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en klant dit binnen vijf werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan DevRent kenbaar maakt, dan wel in geval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. DevRent zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. DevRent staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van klant op verdere nakoming van de opdrachtovereenkomst evenals alle aanspraken van klant wegens niet-nakoming van de opdrachtovereenkomst. Betalingsverplichtingen van klant betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

 

Art. 7         Duur van de detacheringsovereenkomst

7.1             Indien partijen omtrent de duur van detachering niets zijn overeengekomen, heeft de opdrachtovereenkomst een looptijd voor onbepaalde duur, in welk geval voor elk der partijen een opzegtermijn van één kalendermaand geldt na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

Art. 8         Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

8.1             De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij DevRent gebruikelijke tijden en duur. DevRent staat er voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de ter zake relevante wet- en regelgeving.

8.2             Klant zal DevRent informeren omtrent een voor- genomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of organisatie.

8.3             DevRent is jegens klant en de ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de arbeidsomstandig- heden.

 

Art. 9         Overwerkvergoeding en reistijd

9.1             Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van klant per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel werkzaam is buiten de bij DevRent gebruikelijke werkdagen, is klant voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij DevRent gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagd zal DevRent klant informeren over de geldende overwerktarieven.

9.2             Eventuele kosten, reistijd en verblijfskosten zullen aan klant in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij DevRent gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal DevRent klant informeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.

 

Art. 10       Aansprakelijkheid van DevRent

10.1           De totale aansprakelijkheid van DevRent wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdrachtovereenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die opdrachtovereenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de opdrachtovereenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die opdrachtovereenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van DevRent voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan €10.000 (tienduizend Euro) bedragen.

10.2           De aansprakelijkheid van DevRent voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan DevRent voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan DevRent voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van DevRent verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

10.3           De in artikel 10.1 tot en met 10.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van DevRent laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van DevRent welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

10.4           De in artikel 10.1 tot en met 10.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DevRent.

10.5           Tenzij nakoming door DevRent blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van DevRent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opdrachtovereenkomst slechts indien klant DevRent onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en DevRent ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat DevRent in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.6           Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DevRent meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen DevRent vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

10.7           Klant vrijwaart DevRent voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DevRent geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.8           Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan DevRent zich bij de uitvoering van de opdrachtovereenkomst bedient.

 

Art. 11       Inlenersaansprakelijkheid en overige aansprakelijkheid

11.1           DevRent zal zorg dragen voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de opdrachtovereenkomst met klant te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. DevRent vrijwaart klant voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de opdrachtovereenkomst met klant verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat klant DevRent onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan DevRent. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan DevRent verlenen om zich, indien nodig in naam van klant, tegen deze vorderingen te verweren.

11.2           DevRent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van klant tot stand zijn gekomen.

 

Art. 12       Niet-overname personeel

12.1           Klant zal gedurende de looptijd van een opdrachtovereenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van DevRent, medewerkers van DevRent, aan DevRent gelieerde ondernemingen of personen waarop DevRent ter uitvoering van deze opdrachtovereenkomst beroep heeft gedaan, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken ongeacht of daarvoor een vergoeding wordt verstrekt.

12.2           Iedere overtreding zoals beschreven in deze algemene voorwaarden van de klant leidt tot verbeurte van een direct opeisbare boete (zonder dat ingebrekestelling is vereist) ter hoogte van €10.000 per maand. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit dat de overtreding is begaan en voor iedere maand of gedeelte van de maand dat in strijd met deze voorwaarden wordt gehandeld, herhalen.

 

Art. 13       Intellectuele Eigendom

13.1           Indien DevRent bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van DevRent niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van DevRent aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van klant zijn of worden gedaan.

13.2           Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de opdrachtovereenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DevRent, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voor- waarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten opdrachtovereenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet- exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

13.3           Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteurs- rechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programma- tuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

13.4           Ook indien de opdrachtovereenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het DevRent steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

13.5           DevRent vrijwaart klant tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door DevRent zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat klant DevRent onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan DevRent. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan DevRent verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan DevRent ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die klant zonder schriftelijke toestemming van DevRent in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door DevRent zelf ontwikkelde programma- tuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van DevRent een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal DevRent, indien mogelijk, zorg dragen dat klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van DevRent wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

13.6           Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan DevRent van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart DevRent tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

13.7           DevRent is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met klant is overeengekomen.